Navigation

Telefoon: 023 - 55 15 489

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden HOORIDEE

handelsregisterdossiernummer 34149769

1. Begripsbepalingen

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

gebruiker: Rosa Wendelina Maria
TIMMERMAN, handelende onder de naam HOORIDEE advies en training
bij gehoorverlies, zaakdoende te
2011 KN Haarlem aan het adres
Jansweg 42E (handelsreg isterdossiernummer 34149769 )
opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met gebruiker een overeenkomst aangaat of is aangegaan
overeenkomst: elke overeenkomst waarbij gebruiker zaken en/ of rechten, waaronder gebruiksrechten, levert en/ of dien
sten verleend aan opdrachtgever

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van gebruiker en op elke rechtsverhouding tussen  gebruiker en opdrachtgever.
2.2 De door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

3. Aanbiedingen en prijs

3.1 Alle door gebruiker gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, gebruiker is te allen tijde gerechtigd aanbiedingen te  herroepen.
3.2 Iedere omschrijving wordt bedoeld als aanduiding zonder dat de te verlenen diensten of de ter beschikking te stellen zaken  daaraan behoeven te beantwoorden.
3.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedra
agt de betalingstermijn veertien  dagen te rekenen vanaf factuurdatum.
4.2 Na ommekomst van de betalingstermijn zal de
opdrachtgever over het openstaande bedrag twee procent (2 %) rente per maand verschuldigd zijn.
4.3 Na ommekomst van de betalingstermijn is
gebruiker zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de met die
maatregelen gemoeide kosten op
opdrachtgever te verhalen. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld opvijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn. 5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van gebruiker is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen
tek ortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door opdrachtgever
op grond van de overeenkomst
aan gebruiker betaalde bedragen.
5.2 Gebruiker is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever nooit
aansprakelijk voor door de
opdrachtgever geleden indirecte-
dan wel gevolgschade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten begrepen worden, en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade
gehouden.
5.3 Schade waarvoor gebruiker aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan gebruiker te zijn gemeld. Schade die niet binnen die term
ijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
6.Opzegging

6.1 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.
7. Geschillen
7.1 De rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en opdrachtgever
worden beheerst door Nederlands recht.
7.2 Geschillen voortvloeiende uit
rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en opdrachtgever
worden bij uitsluiting voorgelegd
aan de rechtbank te Haarlem
Niettegenstaande het voorgaande blijft het gebruiker vrij staan geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Haarlem, 9 december 2010