Navigation

Telefoon: 023 - 55 15 489

DESKUNDIGHEID

– Expertise workshop Masterclass
– Lezingen
– Beleid

 Verdere bevordering van deskundigheid

Om de deskundigheid over gehoorverlies en de gevolgen daarvan te bevorderen, geeft Hooridee trainingen aan professionals en werkgevers. Daarnaast wordt kennis doorgegeven via lezingen, gastlessen en advies bij richtlijnen voor beleid. Daarbij staan de vier elementen uit de toolkit centraal: kennis over gehoorverlies en wat het betekent voor de slechthorende, techniek en hooroplossingen, effectieve en adequate communicatie en ontspanning.

Expertise workshop Masterclass

Tools en tips voor professionals

Voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en GZ- psychologen organiseerde Hooridee recent expertise workshops. De professionals leren om gehoorverlies mee te nemen in hun anamnese en differentiaal diagnose. Zij herkennen de slechthorende cliënt op tijd en hebben de toolkit met kennis, techniek, communicatie en ontspanning tot hun beschikking. Met de tips en tools die zij hebben ontvangen, kunnen zij de slechthorende cliënt adequaat informeren en verwijzen.

Heeft u interesse of wilt u een afspraak? Mail naar info@hooridee.nl.

 Mariëtte Deppenbroek, bedrijfsarts

‘Tijdens de intercollegiale toetsing van een groep Rijswijkse bedrijfsartsen hield Wendelina de presentatie Gehoorverlies & Werk. Ze legde via een stappenplan duidelijk uit wat gehoorverlies kan betekenen, hoe je als bedrijfsarts de eerste signalen kunt oppakken en welke interventies je kunt toepassen. Voor mij werd het steeds duidelijker dat signalen gemakkelijk gemist kunnen worden, waardoor het totale functioneren (persoonlijk, sociaal en op het werk) in een negatieve spiraal terechtkomt. Voor mij waren de werkplekbezoeken die zij op unieke wijze uitvoert, een eye-opener. Ik signaleer alleen maar goede reacties van medewerkers die door mijn collega naar haar verwezen zijn.’

Lezingen

Luisteren, horen, oefenen

Hooridee verzorgt lezingen voor slechthorenden, voor mensen die slechthorenden coachen en voor partners en collega’s. Een bijvoorbeeld is de lezing Losjes luisteren voor slechthorenden. Daarin staan de volgende vragen centraal: hoe komt het dat luisteren mij zoveel moeite kost? Waarom ben ik aan het einde van de dag altijd moe? Hoe organiseer ik hoorapparaten die geschikt zijn voor mij? Waarom luister ik vaak maar met een half oor terwijl ik wel geïnteresseerd ben? De lezing is een combinatie van horen, luisteren, praktische oefeningen en opdrachten. Naast algemene adviezen en tips krijgen de deelnemers gelegenheid om vragen te stellen en om ervaringen uit te wisselen.

Hooridee maakt ook lezingen op maat die passen bij uw omstandigheden. Informeer hiernaar door een mail te sturen naar info@hooridee.nl.

‘Wendelina is een expert, zowel wat betreft het onderwerp gehoorverlies als wat betreft de vaardigheden en aandachtspunten voor goede communicatie. Je kunt goed merken dat zij vanuit eigen ervaring erin geslaagd is een bijzonder talent te ontwikkelen. Zij maakt gehoorbeperkingen goed hanteerbaar en kan haar kennis en ervaringen goed overbrengen aan een goed- en slechthorend publiek’

Annet Gijsman, Radius Leiden

Beleid

Bijdragen aan kwaliteit van leven

Voorstel richtlijn slechthorendheid

U wilt aandacht besteden aan slechthorendheid in uw organisatie. U kunt een training volgen voor werkgevers, of een training in company laten plaatsvinden. U kunt communicatiecursussen organiseren, de kantoren of bedrijfsruimten in uw  bedrijf laten testen op licht en akoestiek. Maar wellicht wilt u structuur aanbrengen in uw beleid. Daarvoor kunt u bij Hooridee terecht.

Voor klooster en kloosterbejaardenoord Alverna Aerdenhout hebben we voor de volgende unieke aanpak gekozen.

Om de kwaliteit van de zorg rondom gehoorproblemen te verbeteren, heeft Hooridee een richtlijn slechthorendheid opgesteld. De richtlijn bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een multidisciplinair plan voor de hele organisatie
  • een screening
  • twee medewerkers worden opgeleid met een aandachtsfunctie voor slechthorendheid. Ze leren de juiste attitude en de juiste benadering van deze problematiek.

Een multidisciplinaire aanpak

Uptodate deskundigheidsbevordering zorgt voor de juiste kennis, competenties en werkafspraken die nodig zijn voor een samenhangende aanpak van slechthorendheid. Er wordt een helder protocol ingevoerd zodat alle professionals op de hoogte zijn wie welke kennis en deskundigheid heeft en wie dus welke vragen het beste kan beantwoorden. De verschillende disciplines zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aanpak.

Screening

Aan de hand van een vragenlijst wordt iedere medewerker gescreend. De screening geeft inzicht in wie slechthorend is en welke hulpvraag deze medewerker heeft. Ook wordt vastgesteld of de medewerker een hoorapparaat draagt en of deze nog voldoet. Ook wordt een inschatting gemaakt van welke hulpmiddelen verder nodig kunnen zijn. Hooridee geeft voorlichting en uitleg en maakt eventueel een individueel actieplan. De medewerkers met een aandachtfunctie voor slechthorendheid hebben helder in kaart wie met welke problematiek te maken heeft en kunnen gericht communiceren.

Aandachtfunctie slechthorendheid

Twee medewerkers worden opgeleid tot aandachtfunctionarissen  slechthorendheid. Zij verkrijgen uitgebreide kennis over gehoorverlies en mogelijke hulpmiddelen. Ze worden getraind in communicatie met slechthorenden, zijn aanspreekpunt binnen de organisatie, geven passende tips en adviezen en werken voor alle disciplines. Ze overleggen regelmatig met externe deskundigen. Ze houden maandelijks spreekuur voor de medewerkers.

Deskundigheidsbevordering en opleiding zijn voor het uitvoeren en implementeren van een richtlijn slechthorendheid noodzakelijk. Door het creëren van inzicht en het verbeteren van (communicatieve) vaardigheden wordt het werk van de (zorg)medewerkers geoptimaliseerd. Hooridee heeft de expertise en ervaring om de richtlijn slechthorendheid in te voeren.

Dit betekent:

  1. Deskundigheidsbevordering voor alle professionals.
  2. Faciliteren van de screening en analyse.
  3. Het opleiden van twee medewerkers tot aandachtfunctionarissen.
  4. Evaluatie en implementatie.
  5. Supervisie.

Heeft u interesse of wilt u een afspraak? Mail naar info@hooridee.nl.